1 پیش درآمد (سوگ آرش) 05:11 193 1,600 تومان
2 ساز و آواز (مقام های ساروخوانی و گله و دره) 09:53 75 1,600 تومان
3 باده ی بی حد 03:29 69 1,600 تومان
4 بیا بیا دلدار من 04:14 88 1,600 تومان
5 هین کژ و راست میروی 03:50 63 1,600 تومان
6 یار بیا 04:25 45 1,600 تومان
7 نمیدانم 04:26 40 1,600 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.