پیتر چایکوفسکی

باله ی دریاچه ی قو (لوح ۲)

کلاسیک
(0 )

8,000 تومان
1 No.XIV Scene Modareto 03:00 31 300 تومان
2 No.XV Scene Allegro Giusto 02:29 6 300 تومان
3 No.XVI Dance Of The Guests And The Dwarfs 02:42 4 300 تومان
4 No XVII Scene Entrance And Waltz Of The Special Guests 08:09 4 300 تومان
5 No.XVIII Scene Allegro Allegro Giusto 01:37 5 300 تومان
6 Intrada 02:41 1 300 تومان
7 Variation I Allegro 01:38 4 300 تومان
8 Variation II Andante Con Moto 03:23 1 300 تومان
9 Variation III Moderato 01:06 1 300 تومان
10 Variation IV Allegro 00:58 1 300 تومان
11 Variation V Moderato Allegro Semplice 01:24 1 300 تومان
12 Coda Allegro Molto 01:47 0 300 تومان
13 Introduction Moderato 04:02 0 300 تومان
14 Variation I Allegro Moderato 00:52 1 300 تومان
15 Variation II Allegro 00:59 1 300 تومان
16 Coda Allegro Molto Vivance 02:30 0 300 تومان
17 No XX Hungarian Dance 02:54 0 300 تومان
18 Russian Dance Cadenza 04:23 0 300 تومان
19 No XXI Spanish Dance 02:30 1 300 تومان
20 No XXII Neapolitan Dance 02:19 0 300 تومان
21 No XXIII Mazurka 04:10 0 300 تومان
22 No XXIV Scene 03:40 2 300 تومان
23 No XXV Entracte 01:51 1 300 تومان
24 No XXVI Scene 02:23 0 300 تومان
25 No XXVII Dance Of The Little Swans 04:24 1 300 تومان
26 No XXVIII Scene 03:04 0 300 تومان
27 No XXIX Finale 06:40 1 300 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.