1 محلی شیرازی 04:51 1 900 تومان
2 فریاد دل (شیرازی) 03:53 0 900 تومان
3 آواز (محلی کرمانی) 07:27 0 900 تومان
4 جدایی، شیرازی 02:15 0 900 تومان
5 جان نثار، خراسانی 04:29 0 900 تومان
6 گل زرد، آواز خراسانی 03:38 0 900 تومان
7 مرغ شب، خراسانی 06:55 0 900 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.