1 کاروان 01:25 70 500 تومان
2 غم انگیز 01:15 51 500 تومان
3 زرد ملیجه 02:57 20 500 تومان
4 گیلکی 03:27 14 500 تومان
5 در قفس 00:35 13 500 تومان
6 دیلمان 02:26 8 500 تومان
7 به یاد گذشته 01:13 14 500 تومان
8 تمرین دشتی 01:01 14 500 تومان
9 کوهستانی 01:51 11 500 تومان
10 ضربی بیات ترک 01:36 10 500 تومان
11 رنگ بیات ترک 01:36 6 500 تومان
12 به زندان 01:19 9 500 تومان
13 مثنوی افشاری 01:56 5 500 تومان
14 رقص چوبی 02:02 10 500 تومان
15 ضربی سه گاه 02:04 6 500 تومان
16 زابل 01:39 5 500 تومان
17 سامانی 02:25 4 500 تومان
18 مخالف سه گاه 02:25 5 500 تومان
19 ضربی مخالف 01:25 5 500 تومان
20 مثنوی مخالف 01:06 5 500 تومان
21 بهار مست 01:16 3 500 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.