1 ته گره ته امشو برو 06:12 25 400 تومان
2 کتولی شرقی 01:43 21 400 تومان
3 بی گمون 02:47 17 400 تومان
4 لاره لاره 03:43 16 400 تومان
5 طیبه جان 03:02 15 400 تومان
6 ته تن خله سر 04:06 5 400 تومان
7 امیری ضربی 05:01 8 400 تومان
8 نازنین یار 03:19 15 400 تومان
9 کتولی بی کلام 01:33 4 400 تومان
10 تیم و تال 04:42 1 400 تومان
11 آرزو 02:32 2 400 تومان
12 مازرون 07:44 3 400 تومان
13 بی کلام 01:50 3 400 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.