1 آغاز قصه: مثل رویا 03:28 63 900 تومان
2 قصه تو: لمس باران 04:16 19 900 تومان
3 قصه تردید: گرگ و میش 03:52 10 900 تومان
4 قصه رفتن: سکوت آفتاب 05:16 6 900 تومان
5 قصه ویرانی: مرگ انتظار 03:46 8 900 تومان
6 قصه مرگ: فرشته مرداب ها 04:24 6 900 تومان
7 قصه خواب: جشن آفتاب 04:36 3 900 تومان
8 قصه پرواز: شکست مرگ 05:13 1 900 تومان
9 قصه پایان: ترانه آزادی 04:42 0 900 تومان
10 آغاز قصه: ستاره صبح 04:23 0 900 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.