احمد شاملو

کاشفان فروتن شوکران 1

دکلمه
(0 )

7,200 تومان
1 از مرگ 04:18 109 450 تومان
2 کیفر 03:37 40 450 تومان
3 از زخم قلب آبائی 03:39 24 450 تومان
4 مرگ وارطان 02:03 24 450 تومان
5 عشق عمومی 03:20 22 400 تومان
6 ساعت اعدام 01:20 32 450 تومان
7 از عموهایت 02:42 20 450 تومان
8 مرثیه 04:09 16 450 تومان
9 خطابه تدفین 02:06 15 450 تومان
10 با چشم ها... 04:38 15 450 تومان
11 شبانه 1 01:32 13 450 تومان
12 شبانه 2 00:58 12 450 تومان
13 سرود ابراهیم در آتش 03:56 14 450 تومان
14 میلاد 02:48 9 400 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.