1 زبان درد 03:27 10 450 تومان
2 خاطره ای سرخ 03:10 5 450 تومان
3 پرده ی تزویر 03:36 4 450 تومان
4 شبگرد آه 03:32 4 450 تومان
5 داغ حسرت 04:01 7 450 تومان
6 آبی آب 03:21 5 450 تومان
7 چله ی چلچله 02:40 3 450 تومان
8 قافله ی عاطفه 04:53 4 450 تومان
9 عکس رخ یار 03:46 4 450 تومان
10 جلوه ی یار 03:27 5 450 تومان
11 بوته ی غم 04:43 5 450 تومان
12 قراری گمشده 04:01 4 450 تومان
13 نم نم نم باران 03:40 4 450 تومان
14 ایل عنقا 03:46 3 450 تومان
15 مات حق 03:22 4 450 تومان
16 در شهر قصه 04:10 2 450 تومان
17 کوی خرابات 04:09 1 450 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.