1 تصنیف گوگری 05:06 5 400 تومان
2 تصنیف نشیمن 04:11 2 400 تومان
3 آواز ملک ایروان 07:06 3 400 تومان
4 دو نوازی سرنا و دهل 02:30 6 400 تومان
5 تصنیف رسم نو 05:25 2 400 تومان
6 آواز همدرنگ 07:51 3 400 تومان
7 تصنیف شومه 04:06 3 400 تومان
8 آواز کلوس 09:20 2 400 تومان
9 دو نوازی سرنا و دهل ۲ 03:13 1 400 تومان
10 تصنیف کوگ رشته 03:15 0 400 تومان
11 آواز کر ترکه باز 08:29 2 400 تومان
12 تصنیف نازلو 06:38 2 400 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.