حسین نجفی

دست های خسته ی پدر

دکلمه
(0 )

7,000 تومان
1 ای کاش هرگز 04:43 0 500 تومان
2 اولین 05:16 0 500 تومان
3 دست های خسته ی پدر 04:54 0 500 تومان
4 آبان 04:28 0 500 تومان
5 دیشب 02:51 0 500 تومان
6 فراموش نخواهم کرد 02:24 0 500 تومان
7 آذرستان سرزمین من است 03:48 0 500 تومان
8 به یاد 02:58 0 500 تومان
9 مادر 08:29 0 500 تومان
10 بگذارید که بسوزد 01:50 0 500 تومان
11 شاید در 03:00 0 500 تومان
12 کوچه ی بن بست 03:22 0 500 تومان
13 عهد 05:24 0 500 تومان
14 بیابید 03:12 0 500 تومان
15 امروز 03:32 0 500 تومان
16 به خاک سپارید 03:44 0 500 تومان
17 الهه 03:32 0 500 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.