1 اپیزود 0 - معرفی 02:34 15 رایگان
2 اپیزود 1 - زن 03:27 22 رایگان
3 اپیزود 2 - قهر آشتی 02:25 11 رایگان
4 اپیزود 3 - بهار جمشید دلبر 03:53 4 رایگان
5 اپیزود 4 - متوسط 04:05 6 رایگان
6 اپیزود 5 - بیدار خوابی میشه 07:09 2 رایگان
7 اپیزود 6 - نامه ای به یک امیر قاسمی 06:27 4 رایگان
8 اپیزود 7 - بمب در بوستون 05:18 4 رایگان
9 اپیزود 8 - کنفرانسِ بی تو من خرابم 06:09 7 رایگان
10 اپیزود 9 - هاردادی بوردادی 04:58 5 رایگان
11 اپیزود 10 - ثبت نام 05:46 5 رایگان
12 اپیزود 11 - می خریم 06:00 3 رایگان
13 اپیزود 12 - مدیریت آسایشگاه 08:33 1 رایگان
14 اپیزود 13 - ته کفِ دریاها 07:29 2 رایگان
15 اپیزود 14 - بگو دیوونم 11:58 1 رایگان
16 اپیزود 15 - سخنی با بچه 07:36 2 رایگان
17 اپیزود 16 - یاد بعضی نفرات در گردش فصول 07:00 2 رایگان
18 اپیزود 17 - یا رب تو کلید صبح در چاه انداز 06:51 4 رایگان
19 اپیزود 18 - در رد نظریه وسترن مدیسن یا خداحافظ دلبر 08:28 4 رایگان
20 اپیزود 19 - گنگ خواب دیده 07:15 4 رایگان
21 اپیزود 20 - قدردانی 04:36 1 رایگان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.