نواحی | بهرام سارنگ

اوینار

8,000 تومان (0 )
# عنوان
1 آی امان 00:36 0 600 تومان
2 آی دیلبر 07:29 0 600 تومان
3 آی گلا باتون 09:27 0 600 تومان
4 آیناز 03:48 0 600 تومان
5 اوزون دره 06:29 0 600 تومان
6 تزگل 00:28 0 600 تومان
7 دوضربی چهارگاه 00:36 0 600 تومان
8 رنگ 08:55 0 600 تومان
9 رنگ 16:16 0 600 تومان
10 رنگ 04:56 0 600 تومان
11 رنگ 00:48 0 600 تومان
12 ساری گلین 09:05 0 600 تومان
13 ساغ اول گل 01:50 0 600 تومان
14 سولو مانچه ، گتمه گتمه 07:22 0 600 تومان
15 سولو کمانچه ، اوجا داغ 00:31 0 600 تومان
16 سولو کمانچه ، تصنیف آنا 00:25 0 600 تومان
17 سولو گارمون ، ضربی داشلی گالا 01:39 0 600 تومان
18 شاه میلی 00:45 0 600 تومان
19 ضربی بیات شیراز 02:59 0 600 تومان
20 ضربی قایتاقی 01:40 0 600 تومان
21 عٌزال 00:21 0 600 تومان
22 قره بالا 03:11 0 600 تومان
23 گلدی بهار 02:11 0 600 تومان

اطلاعات

ناشر
موسسه فرهنگی و هنری آوا خورشید
آوا خورشید
خواننده
بهرام سارنگ
ژانر
نواحی
سال انتشار
1391
کد مجوز
5730
کد کتابخانه ملی
14546
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.