سال انتشار: 1390

تشنه مذهبی | مهدی نظری 3,500 تومان
توهم پاپ | نیما مسیحا 2,000 تومان
فلوت سنتی | اعماد رام 8,000 تومان
هفت (3) پاپ ایرانی | هفت 2,000 تومان