مریخی فیلم 2,000 تومان
سوخته فیلم 2,000 تومان
قاضی فیلم 1,000 تومان
اون یکی ها جنایی 1,000 تومان
آپالوزا فیلم 500 تومان
فنا عاشقانه 1,000 تومان
فرابنفش اکشن 500 تومان
زادورا انیمیشن 500 تومان
مرد نامرئی علمی تخیلی
پلیس آهنی اکشن