جوان زی سریال
وکسیل انیمیشن 1,000 تومان
آقای هولمز فیلم 2,000 تومان
نقابداران جنایی 1,000 تومان
دیگران فیلم 1,000 تومان
کمپ ایکس ری فیلم 1,000 تومان