زورو 9 قسمت
عطسه 6 قسمت
پلیس آهنی 4 قسمت
بتمن 2 قسمت
جوان زی 5 قسمت
سرخ آبی 6 قسمت
درحاشیه 26 قسمت
شب دهم 6 قسمت
پنشل 6 قسمت
سونیک 8 قسمت
Bakugan 3 قسمت
ماریو 7 قسمت
پیتر پن 8 قسمت
مستربین 5 قسمت
دندون طلا 10 قسمت
زنگ نقاشی 26 قسمت
مختارنامه 40 قسمت