طبقه ی حساس کمدی 1,000 تومان
نهایت خطر فیلم 500 تومان
کمربند قرمز درام 1,000 تومان
میکی موس انیمیشن 1,000 تومان
زوم خانوادگی 1,000 تومان
سرسخت فیلم 500 تومان